Τι κοινό έχουν οι κυβερνήσεις της σύγχρονης Ελλάδας; Με κάθε νέα κυβέρνηση έχουμε και έναν “εκσυγχρονισμό” του νόμου για την παιδεία ή του νόμου για την ιθαγένεια. Πέρυσι τον Οκτώβριο δημοσιεύτηκε ο νέος νόμος για την ιθαγένεια. Στα πλαίσια του “εκσυγχρονισμού” πάντα, ο νόμος αυτός εισάγει το λεγόμενο Πιστοποιητικό Γνώσεων για την Πολιτογράφηση ή Π.Ε.Γ.Π..

Το υπουργείο Εσωτερικών δημοσίευσε στις 23 Φεβρουαρίου 2021 την τράπεζα θεμάτων με 300 θέματα γεωγραφίας, ιστορίας, πολιτικών θεσμών και πολιτισμού. Η βαθμολογική βάση επιτυχίας είναι 70%. Ενώ στις πανελλαδικές εξετάσεις πέρυσι μπορούσες μόλις με 7% να περάσεις σε τμήμα Ιστορίας και με 3.9% …

Sonila Metushi

Policy Advisor at the Royal Dutch Transport Federation. Interested in smart mobility, digital platforms and innovative frameworks of cooperation.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store