Τι κοινό έχουν οι κυβερνήσεις της σύγχρονης Ελλάδας; Με κάθε νέα κυβέρνηση έχουμε και έναν “εκσυγχρονισμό” του νόμου για την παιδεία ή του νόμου για την ιθαγένεια. Πέρυσι τον Οκτώβριο δημοσιεύτηκε ο νέος νόμος για την ιθαγένεια. …

Sonila Metushi

Policy Advisor at the Royal Dutch Transport Federation. Interested in smart mobility, digital platforms and innovative frameworks of cooperation.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store